Vi skal analysere policydokumenter og -grunnlaget for vekst i landbruket, utvikling i distriktene og bærekraftige rovdyrbestander i Norge. Syntetisere resultatene i delstudiene (AP) 2-4 for å identifisere områder med kryssende og overlappende mål.

Identifisere potensialet og utfordringer med å oppnå myndighetenes visjoner for landbruket sammen med økende rovdyrbestander.

Utvikle scenarier som kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag for politikkutforming og konkrete forslag for å oppnå målene om bærekraftig vekst i landbruket, bærekraftig lokalsamfunnsutvikling og en internasjonalt akseptert rovdyrpolitikk.