LOKAL ROVDYR / LOCAL CARNIVORE

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn Grazing resources, large carnivores and local communities

LOKAL ROVDYR

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

bjørn

Forskningsprosjektet LOKAL ROVDYR skal utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som politisk vedtatte mål om behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus rettes mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen), og medfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark

Publikasjoner

Her kan du finne artikler, rapporter, medieoppslag og presentasjoner fra prosjektet samt annen relevant litteratur og informasjon.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet er satt sammen av en tverrfaglig og internasjonal forskergruppe og med brukerpartnere fra organisajoner, næringsliv, forvaltning og rådgiverapparat.

Les mer »

Tema

Prosjektet består av fire deltema som tar for seg bla. forvaltning av rovdyr, endringer i beitenæringene, rekrutteringsutfordringer, analyse av virkemidler samt å utvikle anbefalinger for nye retninglinjer og tiltak.

Les mer »

 

Statue

Debattmøte 8 november 2018: «Lokale rovdyr?» Beite, rovdyr og folk

Norges Geografiske Selskap (NGS), avd. Trondheim og Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning – inviterer til debatt: «Lokale rovdyr?» …

Les mer »
Alex med poster

Internasjonal konferanse om rovdyr og sameksistens

Tema på konferansen var knyttet til tilbakekomsten av rovdyr i store deler av Europa. Sentrale spørsmål dreide seg om menneske-rovdyrkonflikter …

Les mer »