LOKAL ROVDYR / LOCAL CARNIVORE

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn Grazing resources, large carnivores and local communities

LOKAL ROVDYR

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

bjørn

Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) har utviklet forskningsbasert kunnskap om det doble presset som politisk vedtatte mål om behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus har vært rettet mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr.

LOKAL ROVDYR er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig der. Vi har også levert en sluttrapport til fylkesmennene i Hedmark/Innlandet, Trøndelag og Nordland, som medfinansierte prosjektet, og til øvrige brukerpartnere. Denne sluttrapporten oppsummerer de viktigste funnene, konklusjoner og anbefalingene. Les sluttrapporten her.

For å gå i dybden på de ulike delstudiene i prosjektet, viser vi til referanselista bakerst i rapporten. Noen av artiklene er ferdig publisert, andre er under trykking eller bearbeiding. Vi legger ut de forskningsartiklene som er åpent tilgjengelig etterhvert, andre må en søke opp tidsskriftene direkte for å få tilgang til. Se ellers lenker til tidligere publisert informasjon.

Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen), og medfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Publikasjoner

Her kan du finne artikler, rapporter, medieoppslag og presentasjoner fra prosjektet samt annen relevant litteratur og informasjon.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet er satt sammen av en tverrfaglig og internasjonal forskergruppe og med brukerpartnere fra organisajoner, næringsliv, forvaltning og rådgiverapparat.

Les mer »

Tema

Prosjektet består av fire deltema som tar for seg bla. forvaltning av rovdyr, endringer i beitenæringene, rekrutteringsutfordringer, analyse av virkemidler samt å utvikle anbefalinger for nye retninglinjer og tiltak.

Les mer »

 

LOKAL ROVDYR er nå avsluttet

Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort …

Les mer »

Utmark i krisetider

Det lave forbruket av antibiotika på folk og husdyr i Norge, kan bli ett av våre sterkeste kort framover. Da …

Les mer »