LOKAL ROVDYR / LOCAL CARNIVORE

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn Grazing resources, large carnivores and local communities

LOKAL ROVDYR

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

bjørn

Forskningsprosjektet LOKAL ROVDYR skal utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som politisk vedtatte mål om behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus rettes mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen), og medfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark

Publikasjoner

Her kan du finne artikler, rapporter, medieoppslag og presentasjoner fra prosjektet samt annen relevant litteratur og informasjon.

Les mer »

Medarbeidere

Prosjektet er satt sammen av en tverrfaglig og internasjonal forskergruppe og med brukerpartnere fra organisajoner, næringsliv, forvaltning og rådgiverapparat.

Les mer »

Tema

Prosjektet består av fire deltema som tar for seg bla. forvaltning av rovdyr, endringer i beitenæringene, rekrutteringsutfordringer, analyse av virkemidler samt å utvikle anbefalinger for nye retninglinjer og tiltak.

Les mer »

 

«Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» – nyttig formidlingskonferanse med funn fra prosjektet

Forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn («LOKAL ROVDYR») skal utvikle kunnskap om det doble presset som det todelte forvaltningsmålet om bærekraftige …

Les mer »

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr

De mange henvisningene til at «flertallet ønsker rovdyr» må ikke tjene som avfeiing av situasjonen for et berørt mindretall. Kronikk …

Les mer »