Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Bakgrunn for prosjektet

I 1979 undertegnet mange land, inkludert Norge, Bernkonvensjonen og i 1992 Konvensjonen om biologisk mangfold (1992) for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer i mange europeiske land. Moderne landbruk og reindrift, praksiser, økonomi og kultur har basert seg på et nært rovdyrfritt landskap med lave tap til rovdyr.

Norge har svært begrenset dyrkbar jord, bare 3% av landarealet er matjord, og utmarka med rike beiteressurser har vært avgjørende for dyreholdet, og er det fortsatt over store deler av landet.

Gjeldende politikk målbærer en todelt målsetting om å sikre bærekraftige rovdyrbestander mens man samtidig søker å opprettholde aktive og levedyktige beitenæringer. Virkemidler har blitt utviklet for å imøtekomme begge disse målene gjennom kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak. Likevel synes utfordringene beitedyr-rovdyr å være økende. Dette skyldes en samvirkning av flere forhold. De høye tapene av beitedyr til rovdyr kan oppfattes som å være i direkte konflikt med mål om økt nasjonal matproduksjon og behov for økt utnyttelse av utmarka, det gir økt press på økonomien i små enheter og er hevdet å gi nedgang i antall aktive bruk. Dette øker presset på gjenværende bønder og utmarksbrukere, samtidig som både klimaendringer, strukturendringer og andre endringer i samfunnsmessige behov og forhold utfordrer arealbruk og handlingsrom for de beitebrukende næringene, både innenfor jordbruk og reindrift.

Formålet med prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet LOKAL ROVDYR er å utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus rettes mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr.

Delmål er å:

  1. Forstå effektene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr
  2. Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, nedgang i antall utøvere og rekrutteringsutfordringer i sektoren.
  3. Analysere beitenæringenes tilpasningsevne og framtidsmuligheter i bygder og lokale bedrifter og næringsliv
  4. Gjennomføre en internasjonal og nordisk analyse av virkemidler, kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak
  5. Utvikle anbefalinger for nye og/eller forbedrede retningslinjer og tiltak

Prosjektet er nå avsluttet.