Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig der. Vi har også levert en sluttrapport til fylkesmennene i Hedmark/Innlandet, Trøndelag og Nordland, som medfinansierte prosjektet, og til øvrige brukerpartnere. Denne sluttrapporten oppsummerer de viktigste funnene, konklusjoner og anbefalingene. Les sluttrapporten her.

For å gå i dybden på de ulike delstudiene i prosjektet, viser vi til referanselista bakerst i rapporten. Noen av artiklene er ferdig publisert, andre er under trykking eller bearbeiding. Vi legger ut de forskningsartiklene som er åpent tilgjengelig etterhvert, andre må en søke opp tidsskriftene direkte for å få tilgang til. Se ellers lenker til tidligere publisert informasjon.