Tema på konferansen var knyttet til tilbakekomsten av rovdyr i store deler av Europa. Sentrale spørsmål dreide seg om menneske-rovdyrkonflikter og sameksistens.

Katrina Rønningen ledet en sesjon om «Large Carnivores: Local Dimensions, Management Solutions and Dilemmas» hvor flere forskere blant annet presenterte resultater fra samarbeidsprosjektet «Beiteressurser, rovdyr og lokalsamfunn», der Rønningen er prosjektleder.

Katrina Rønningen på talerstolen Foto: Alexander Zahl-Thanem
Katrina Rønningen på talerstolen Foto: Alexander Zahl-Thanem

Inger Hansen, Nibio, belyste hvilken effekt rovdyr har på norsk beitenæring, Marit S. Haugen, Ruralis, presenterte resultater fra en undersøkelse i Hedmark om erfaringer og tilpasninger blant sauebønder som opplever stort rovdyrpress i beiteprioriterte områder nær rovdyrsonen og Camilla Risvoll, Nordlandsforskning, presenterte et paper om rovdyrforvaltning og reindrift med resultater fra det samme prosjektet.

Marit S. Haugen på talerstolen Foto: Alexander Zahl-Thanem
Marit S. Haugen på talerstolen Foto: Alexander Zahl-Thanem

Alexander Zahl-Thanem, Ruralis, hadde en posterpresentasjon hvor en så på sammenhengen mellom rovdyrpress og rekruttering til landbruket.

– Det var mange interessante tilbakemeldinger og spørsmål, delvis sterkt kritiske, som gikk mer på den norske rovdyrforvaltningen generelt enn på vår forskning, forteller Rønningen.

Det var likevel ikke bare kritiske tilbakemeldinger:

– Vi fikk også flere tilbakemeldinger som gav uttrykk for at det er stort behov for det perspektivet vi har anlagt der vi prøver å fange opp konsekvenser av forvaltningen også for de som faktisk skal leve og arbeide i en slik «sameksistens» med rovdyr, sier Rønningen.