Gjennom bruk av eksisterende og nyinnsamlet statistikk og andre kvantitative data skal vi analysere geografiske, romlige effekter av av rovdyr i ulike regioner, samvirkning når flere rovdyrarter er til stede, og effekter i randsoner til rovdyrsonene. Videre skal vi analysere holdningsendringer over tid.

Det gjennomføres sammenligninger med nordisk og europeisk situasjon mht utvikling og geografisk spredning av rovdyr, holdninger, avbøtende tiltak og virkemidler.

Nestor innen statistikk og kart, Dr. Geir-Harald Strand, NIBIO, er hovedansvarlig. Professor Arild Blekesaune, NTNU, er ansvarlig for holdningsstudien. Forskningsassistent Alexander Zahl-Thanem, Ruralis, analyserer Trender i norsk landbruk.