Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, nedgang i antall utøvere og rekrutteringsutfordringer i sektoren: Vi gjennomfører kvalitative undersøkelser i spesielt utsatte rovdyromåder, Hedmark (intervju) og Nordland (berørte parter er med og kartlegger situasjonen), med henblikk på beitenæringer – husdyr og reindrift, og annet lokalt næringsliv og lokalsamfunn. I hvilken grad innvirker rovdyrbestandene på bla rekruttering i landbruket, bosetting og trivsel?

Hva er effektene av omstillingstiltak, kompensatoriske tiltak og avbøtende tiltak?

Hva er den adaptive kapasiteten i næringene og i lokalsamfunn – med andre ord: hva er muligheten og evnen for omstilling?

Ansvarlig arbeidspakkeleder:  Marit S. Haugen (Ruralis)

Camilla Risvoll (Nordlandsforskning) er ansvarlig for undersøkelsen av konsekvenser og tilpasning i reindrifta i Nordland. Her benyttes en metode der berørte parter deltar med kartlegging av situasjonen (participatory mapping).